سوالات متداول آیا پرداخت درب محل یا تسویه بعد از تحویل محصولات وجود دارد؟

آیا پرداخت درب محل یا تسویه بعد از تحویل محصولات وجود دارد؟